2. Splošni podatki o zavodu in informacijah javnega značaja s katerimi razpolaga
2.a Organigram in podatki o organizaciji pravne osebe
Kratek opis delovnega področja pravne osebe: Dejavnosti zavoda kot javne službe so po standardni klasifikaciji naslednje:

  • P 85.200 – osnovnošolsko izobraževanje,

Zavod izvaja javno veljavni program osnovnošolskega izobraževanja za šolske otroke, ki ga sprejme Strokovni svet Republike Slovenije za splošno izobraževanje. Dejavnost zavoda se šteje kot javna služba, katere izvajanje je v javnem interesu.

Seznam vseh notranjih organizacijskih enot

Matična šola – sedež zavoda:

Osnovna šola Dob Šolska ulica 7 1233 Dob Telefon: 01 724 01 80

Matična šola ima eno notranjo organizacijsko enoto in sicer:

Podružnična šola:

Podružnica Krtina Krtina 41, 1233 Dob Telefon: 01

Organigram zavoda Organigram zavoda
2.b Kontaktni podatki uradne osebe (oseb), pristojnih za posredovanje informacij
Pristojna oseba: Barbka Drobnič, ravnateljica Telefon: 01 724 01 82 E-pošta: barbka.drobnic@os-dob.si
2.c Seznam zakonov, podzakonskih aktov in predpisov Evropskih skupnosti z delovnega področja organa (preko državnega, lokalnega oziroma evropskega registra predpisov)
Državni predpisi
Predpisi EU
2.d Seznam predlogov predpisov (preko državnega oziroma lokalnega registra predpisov)
Predlogi predpisov Predlogi predpisov dostopni na: http://www.mizs.gov.si/
2.e Seznam strateških in programskih dokumentov po vsebinskih sklopih
Seznam strateških in programskih dokumentov

Dokumenti vezani na posamezno šolsko leto:

·         Letni delovni načrt (LDN) za šol. leto 2019/20 – OŠ Dob (v lekturi)

  • Poročilo zavoda o realizaciji letnega delovnega načrta za šolo ( v lekturi) za preteklo šolsko leto

Dokumenti vezani na koledarsko leto:

·         Letno poročilo 2018

Dokumenti vezani na daljše časovno obdobje:

·         Razvojni načrt za obdobje 2017 – 2022

2.f Katalog vrst upravnih, sodnih ali zakonodajnih postopkov
Vrste postopkov, ki jih vodi pravna oseba
  • Šola ne vodi upravnih postopkov, vodi pa postopke v zvezi s statusom učencev in posameznih pravic učencev z uporabo ZUP.
2.g Seznam javnih evidenc, s katerimi pravna oseba upravlja
Seznam evidenc
  • Pravna oseba ne upravlja javnih evidenc.
2.h Seznam drugih informatiziranih zbirk podatkov
Seznam zbirk
  • Pravna oseba ne upravlja drugih informatiziranih zbirk podatkov.
2.i Najpomembnejši vsebinski sklopi drugih informacij javnega značaja oziroma seznam posameznih dokumentov
Sklopi informacij – sledijo razčlenjenemu opisu delovnega področja  pravne osebe

 

  1. OPIS NAČINA DOSTOPA DO DRUGIH INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA

Opis dostopa do posameznih sklopov informacij:

Večina informacij je dostopna prek spletne strani http://www.os-dob.si ob vsakem času. Informacije so fizično dostopne vsak delavnik med 9.00 in 12.00 na sedežu šole, v pisarni tajništva po predhodni najavi pri osebi, pooblaščeni za posredovanje informacij javnega značaja. Prosilec lahko poda zahtevo za dostop do informacij javnega značaja ustno, pisno preko elektronske pošte ali po pošti. V primeru, ko dokument ali njegov del le delno vsebuje informacije, ki v skladu z zakonom niso javne in jih je mogoče izločiti iz dokumenta, ne da bi to ogrozilo njihovo zaupnost, pooblaščena oseba organa izloči te informacije iz dokumenta ter seznani prosilca z vsebino preostalega dela dokumenta.

  1. STROŠKOVNIK

Opis dostopa do posameznih sklopov informacij:

Zavod lahko, če bi bil dostop do večjega obsega dokumentov povezan tudi z večjimi materialnimi stroški, zaračuna le-te skladno z Uredbo o posredovanju in ponovni uporabi informacij javnega značaja.

  1. SEZNAM NAJPOGOSTEJE ZAHTEVANIH INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA

Seznam najpogosteje zahtevanih informacij oziroma tematskih sklopov (seznam, ki ga določa povpraševanje po posamezni informaciji)

Zaradi majhnega števila zahtev po informacijah javnega značaja takega seznama ni mogoče oblikovati.

Dostopnost